Barion Pixel

Adatvédelmi Tájékoztató

A tájékoztatás célja:

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a Shopping and Hobby Kft. (székhely: 1062 Budapest Teréz körút 55-57. A Ép. 2. Em.; adószám: 32012268-2-42) által a www.babaonline.hu weboldalon és a kapcsolódó Facebook, Instagram, Youtube oldalon (továbbiakban, mint “weboldalakon”), valamint a székhelyünkön alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleinket tájékoztassa.

Az adatkezelési tájékoztató kizárólag a jelen honlapon keresztül történő kapcsolat felvételi, regisztrációs és közzétételi tevékenységünkkel összefüggésben értelmezhető. Egyéb tevékenységünkkel összefüggésben külön adatvédelmi tájékoztatót teszünk közzé és helyeztünk el.

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Név: Shopping and Hobby Kft. (a továbbiakban, mint „Társaság”)
Székhely: 1062 Budapest Teréz körút 55-57. A Ép. 2. Em.
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@babaonline.hu

A kezelt személyes adatok köre:

Személyes adatot a jelen tájékoztatóban szereplő esetekben és jogalapok alapján a szükséges mértékben kezelünk.
A honlapunkon elhelyezett ajánlatkérő és kapcsolat felvételi űrlap kitöltéséhez a név és az elektronikus levelezése cím beírása szükséges.
Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője magánszemély, a számlázási név és cím kerül manuálisan rögzítésre a számlázó programunkban.
Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatokat.

Az adatkezelések jogalapja és célja:

Ajánlatkérés és kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: információkérés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolattartás
Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása
Adattárolás határideje: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Társaság törli a személyes adatokat
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolat felvételi és az ajánlatkérő űrlap kitöltése esetén.

Számlázás

Adatkezelés célja: jogszabályi és törvényi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre: magánszemély neve, címe, email címe
Adatkezelés jogalapja: 2007. évi CXXVII. tv., 2000. évi C. törvény, valamint a 1995. évi CXVII. törvény alapján
Adattárolás határideje: jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

Kapcsolattartási adatok kezelése

Adatkezelés célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogorvoslat érvényesítése
Kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója
Adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke,
Adattárolás határideje: az üzleti kapcsolat végét követő 5 évig, illetve az érintett képviselői minőségének fennállásáig
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolat felvételi lehetőség biztosítás. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

Szerződés teljesítése céljából történő adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: természetes személyek nevét,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák)
Adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap alapján valamint a szerződés megszünését követően jogos érdek alapján
Adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek adatait. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A tudomásunkra jutott adatokat az Info tv.-ben és jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés intézése az Adatkezelőnél
Kezelt adatok köre: bérlő cég neve, székhelye, telefonszáma, bejelentés dátuma, bejelentés tárgya
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (6) ‐ (7) bekezdései
Adattárolás határideje: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdés alapján a panasz megválaszolásától számított 5 év
Adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

Amennyiben valaki panasszal kíván élni az Adatkezelő irányába, azt megteheti elektronikus úton küldött levelében, vagy telefonon. Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a Társaságnak át kell adnia a fogyasztónak.

Vásárlás a Társaság weboldalán

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: vásárlók neve, lakcíme, szállítási címe, telefonszáma, email címe, bankszámlaszáma,
Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése
Adattárolás határideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vásárlás esetén a vásárlás teljesítését követő 2 évig a Ptk. termékszavatosság érvényesíthetőségét figyelembe véve
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Társaság honlapján vásárol. A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a honlapján regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

A vásárlói, felhasználói termék értékelésekről:A Társaság által működtetett webáruházban minden vásárló részére lehetőséget nyújt a webáruház felülete, hogy értékeljék a megvásárolt termék és így termék értékelést tegyenek, melyet önként tudnak megtenni a felhasználók, vásárlók a Társaság weboldalán. A vásárlást követően a webáruházunk automatikus e-mail üzenetben értesíti a felhasználókat, hogy ha tehetik értékeljék a webáruházat és a megvásárolt termékeket, melyet Önként tudnak megtenni és visszavonni.

Regisztráció a Társaság honlapján

 Adatkezelés célja: lásd lent.
Kezelt adatok köre: felhasználó név: vezeték és keresztnév, e-mail cím, nem, lakóhelye (megye, település irányítószám), „mely témakör érdekli az alábbiak közül?”
Adatkezelés jogalapja: a magánszemély hozzájárulása
Adattárolás határideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
 5. A honlap használatának elemzése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

A felhasználó döntése alapján, a regisztráció során megadható adatok: a felhasználó telefonszáma, titulusa, születési ideje, avatar képe, pontos lakcíme -utca, házszám, emelet, ajtó, stb.- testsúlya, magassága, foglalkozása, iskolai végzettsége, családi állapota, gyermekei száma.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése.
Kezelt adatok köre: név, email cím, szállítási cím, kérdésekre adott válaszok (ha van)
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Adattárolás határideje: az ajándéksorsolás lezártáig
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.

A Társaság ugyanakkor részt vehet vásárokon és kiállításokon, ahol promóciós jelleggel és a marketingtevékenység keretében sorsolást tartson az érintettek körében, azok előzetes hozzájárulásával.

Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

Adatkezelés célja: termékminták és célzott ajánlatok küldése az érintettek részére
Kezelt adatok köre: név, email cím, szállítási cím, kérdésekre adott válaszok (ha van)
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattárolás módja: elektronikusan

A Társaság a Facebook zárt csoportjában közzéteszi jelen adatvédelmi tájékoztatását, illetve linket helyez el, amelyen az érintett bármikor elérheti. Az érintett a csoportba való belépéskor nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatót. A csoportban közzétett és a Társaság részére továbbított adatokat a társaság az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A látogatókra az Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Facebook Cookie kezeléssel kapcsolatban itt olvashat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Sütikkel (Cookies) kapcsolatos tájékoztató:

Honlapunk a testre szabott böngészés érdekében a felhasználó számítógépén kis http adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A nyomkövetéssel kapcsolatos cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, annak megfelelő működését nem tudjuk garantálni. A különböző cookie adatok kezelésének időtartama változhat, valamelyik 15 napig, de némelyik 365 napig is eltarthat a felhasználói élmény javítása érdekében. Az adatkezelő és adatfeldolgozó a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat.

A cookie-k kikapcsolhatók, illetve letilthatóak az alábbi böngésző beállítások alkalmazásával:

Google Ads, Google Analytics és Remarketing Cookie Kezelés:

Társaságunk, mint adatkezelő a Google Inc. Google Ads reklámszoftverét és Google Analytics nevezetű webanalitikai szoftverét használja weboldalán és követőkódokat alkalmaz a felhasználói élmény javítása érdekében.

Ezen követési cookie-k ideje korlátozott ideig tart, és személyes adatokat nem tartalmaznak, a felhasználói adatok ún. anonim módon vannak kezelve az adatkezelő és a Google által.

A Google Ads cookie-k használatával a Google Inc. javítja a hirdetéssel kapcsolatos felhasználói élményeket, melyet bármikor törölhet, vagy letilthat böngészőjében, vagy leiratkozhat róla böngészője segítségével. A Google rendszereihez tartozó  konverziókövetéssel és remarketing funkcióval kapcsolatos cookie-k segítenek az adatkezelőnek konverziós statisztikákat készíteni , elemezni és a felhasználók számára megfelelően célzott hirdetéseket megjeleníteni, mely javítja a felhasználói élményt.

A Google Inc. ügyfelei, mint például az adott adatkezelők, így képesek statisztikákat kapni a hirdetésikre kattintó és konverziós tevékenységeket végrehajtó felhasználók számairól, a hirdetésekre kattintó felhasználók érdeklődéséről. Az adatkezelők számára ezen felhasználói adatok anonim módban maradnak.

Amennyiben egy felhasználó nem kíván részt venni a Google konverzió követési szolgáltatásban, vagy remarketing szolgáltatásában, úgy bármikor letilthatja böngészőjében a cookie-k telepítését.

Olvasson tovább a Google adatvédelmi irányelveivel kapcsolatban: Google Adatvédelmi Irányelvek.

Olvasson tovább a Google által használt cookie-k és egyéb Google által használt technológiákról: Google Cookie-k és Használt Technológiák.

Google Analytics: Google Analytics Cookie használata a weboldalon.

Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés:

Társaságunk, mint adatkezelő a hírlevéllel kapcsolatos szolgáltatással összefüggésbe hozható adatokat csak az érintett hozzájárulásával tárolja (általában a hírlevélre történő feliratkozás elfogadása funkcióval). 

A felhasználó,  a weblap látogatója, a társaság ügyfele jelen adatvédelmi tájékoztatást figyelembe véve hozzájárulhat, hogy a reklámajánlatok, hírlevelek küldéséhez szükséges adatai a társaság kezelje.

Társaságunk nem küld kéretlen reklámüzeneteket, és ajánlatokat, emellett a felhasználó bármikor korlátozás és indoklás nélkül leiratkozhat hírlevél-küldő, vagy reklámajánlat küldő szolgáltatásunkról. Amennyiben a felhasználó él ezzel a jogával és leiratkozik a társaság weboldalának hírlevél-küldő szolgáltatásáról, minden a hírlevél és ajánlatok küldéséhez szükséges adatát törli a társaság ezen nyilvántartásából és a reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A leiratkozást legegyszerűbben az ajánlatokban található “leiratkozom”, “leiratkozás” (“angolul: unsubscribe”) linkre kattintva tudja megtenni. Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg a felhasználó vissza nem vonja a hozzájárulását a hírlevelek, ajánlatok küldéséhez.

A hírlevelekről való leiratkozás minden esetben ingyenes és az érintett felhasználó bármikor kezdeményezheti társaságunk felé. Lehetőségek: a megadott leiratkozáshoz szükséges linkre kattintva, vagy a társaság e-mail címére üzenetet küldve adatainak törlését kérvényezve.

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Amennyiben az adatokat külföldre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, minden esetben megvizsgáljuk, hogy az adott ország vagy szervezet megfelelő-e az adatvédelmi elvárásoknak.
Az Európai Unión belül, az országok adatkezelése és demokráciájuk fejlettsége megfelelő ehhez, azonban ha az EU-n kívülre továbbítja a Társaság a személyes adatokat, akkor megvizsgáljuk, hogy ez az ország megfelel-e az elvárásoknak.
Harmadik országba történő adattovábbítás alá tartoznak a Gmail-en, Facebookon és az Instagramon küldött üzenetek, mivel ezen szolgáltatók szerverei valószínűsíthetően az EU-n kívül helyezkednek el.
Társaságunk, csak előzetes kockázatelemzést követően veszi igénybe ezen szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat.

Rendelkezés a személyes adatokkal:

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 15 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A Társaság minden olyan esetben értesíti a magánszemélyt, amikor annak személyes adatát érintően adatvédelmi incidens történt és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a személyes adat tulajdonosát ne érje veszteség.

Tájékoztatás az érintettek jogairól:
E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog:
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen kivéve, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások:
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja az adatkezelést a Rendeletben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Adatbiztonsági intézkedések:
A Társaság a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.

A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A megadott személyes adatokhoz a Társaság munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Társaságunk által igény bevett Tárhely szolgáltató cég(ek):

 • Blazearts Kft. (szerver hosting, rendszergazdai szolgáltatás).
 • SiteGround Spain S.L. (szerver hosting, rendszergazdai szolgáltatás).

További adatfeldolgozók

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

 • GLS Hungary Kft. (csomagküldés)
 • Magyar Posta Zrt. (csomagküldés)
 • FoxPost Zrt. (csomagküldés)
 • Barion Payment Zrt. (bankártyás fizetés) Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Otp Bank Nyrt. (banki tranzakciók)
 • Premier Group Kft. (könyvelés, adminisztráció)

A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet a weboldal munkatársai ismernek. Az elektronikus számláink tárolására felhő alapú szolgáltatást veszünk igénybe.

Egyéb információk

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, az érintett a bíróság előtt gyakorolhatja jogérvényesítési lehetőségeit, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Elnök: dr. Péterfalvi Attila
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Frissítés Dátuma: Budapest, 2022.07.14.

Shopping Cart